نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : انتخاب مهندسین مشاور جهت انجام نظارت بر پروژه های توزیع

شماره : 1402-44

تاریخ ایجاد پست : 1402/7/3 12:17:30

مهلت دریافت سند : 1402/7/6

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1402/7/12

تاریخ پایان : 1402/7/5

انتخاب مشاور