نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : تامین نیروی انسانی مورد نیاز به تعداد 433 نفر

شماره : 1402-43

تاریخ ایجاد پست : 1402/7/1 13:27:58

مهلت دریافت سند : 1402/7/4

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1402/7/9

تاریخ پایان : 1402/7/3

تامین نیرو