نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : کنتور سه فاز مستقیم فهام یک با قابلیت پایش بار

شماره : 1401-95

تاریخ ایجاد پست : 1401/12/3 15:17:01

مهلت دریافت سند : 1401/12/3

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1401/12/8

تاریخ پایان : 1401/12/2

ح