نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مزایده
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : انواع لوازم و تجهیزات مستعمل ،قابل تعمیر و اسقاط شبکه توزیع برق

شماره : 1401-04

تاریخ ایجاد پست : 1401/10/24 13:38:36

مهلت دریافت سند : 1401/10/26

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1401/11/1

تاریخ پایان : 1401/10/25

خ