نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : کشف وشناسایی و تکمیل مدارک و تشکیل پرونده های برای برق های غیر مجاز

شماره : 1401-92

تاریخ ایجاد پست : 1401/10/3 12:38:44

مهلت دریافت سند : 1401/10/5

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1401/10/10

تاریخ پایان : 1401/10/4

جج