نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : کرایه خودروهای استیجاری

شماره : 1401-86

تاریخ ایجاد پست : 1401/8/4 07:40:47

مهلت دریافت سند : 1401/8/5

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1401/8/10

تاریخ پایان : 1401/8/4

ج