نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مزایده
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : فروش 60000 کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط

شماره : 1401-03

تاریخ ایجاد پست : 1401/7/16 12:18:49

مهلت دریافت سند : 1401/7/18

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1401/7/23

تاریخ پایان : 1401/7/17

ک